Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEMIDDELING ZORGZUSTER NEDERLAND B.V.

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Zorgzuster: Zorgzuster Nederland B.V.;
2. zorg- of dienstverlener: beoefenaar van een verzorgend of dienstverlenend beroep die is ingeschreven bij Zorgzuster. 

Artikel 2 opdracht

1. U verleent Zorgzuster de opdracht te bemiddelen tussen u en een zorg- of dienstverlener bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen u en een zorg- of dienstverlener voor het verlenen van zorg of diensten.
2. U verleent Zorgzuster niet de opdracht zorg of diensten anders dan de in lid 1 bedoelde bemiddeling te verlenen.
3. Zorgzuster aanvaardt de in lid 1 genoemde opdracht.
4. De bemiddeling bestaat uit de volgende werkzaamheden:
a. intakegesprek;
b. in kaart brengen van uw zorgvraag;
c. het selecteren van zorg- of dienstverleners door middel van een vergelijking tussen uw behoefte aan zorg of diensten en aanvullende wensen en de geschiktheid van de zorg- of dienstverlener;
d. het aan u voorstellen van maximaal drie zorg- of dienstverleners;
e. het aan u ter beschikking stellen van een zorgdossier;
f. het, indien gewenst, assisteren bij aanvragen of wijzigen van een indicatiebesluit of persoonsgebonden budget;
g. bewaken van de kwaliteit van de zorg of dienstverlening door de zorg- of dienstverlener;
h. bemiddeling bij klachten en geschillen, zie artikel 6.5. Zorgzuster start zo spoedig  mogelijk, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na het eerste contact met de bemiddeling.
6. Zorgzuster spant zich in om binnen maximaal drie weken de bemiddeling te laten resulteren in een overeenkomst tussen u en de zorg- of dienstverlener.
7. De opdracht eindigt wanneer u niet ingaat op één van de voorstellen als bedoeld in lid 4 onder d of wanneer de overeenkomst tussen u en de zorg- of dienstverlener eindigt. 

Artikel 3 omgang met persoonsgegevens

1. Zorgzuster gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.
2. Zorgzuster verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zorgzuster meldt de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
3. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Zorgzuster om:
a. de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor  de bemiddeling als bedoeld in artikel 2,
b. als tussen u en de zorg- of dienstverlener een overeenkomst tot stand komt: de door u verstrekte persoonsgegevens, met inbegrip van gezondheidsgegevens (indicatie, budget, zorgproducten, mobiliteit, woon/leefomgeving en medicijngebruik), aan deze zorg- of dienstverlener te verstrekken, ten behoeve van de goede verlening van zorg of diensten,  
c. de door u verstrekte persoonsgegevens, met uitzondering van de onder b bedoelde gezondheidsgegevens, aan Zorgzuster te verstrekken, ten behoeve van monitoring en cliënttevredenheidsonderzoek, en
d. als Zorgzuster haar activiteiten beëindigt: de door u verstrekte persoonsgegevens, met inbegrip van de onder b bedoelde gezondheidsgegevens, aan een door Zorgzuster  aan te wijzen andere rechtspersoon, ten behoeve van de voortzetting van de bemiddeling.  
4. Als u Zorgzuster vraagt om te assisteren bij het aanvragen of wijzigen van een indicatiebesluit of een persoonsgebonden budget, kan Zorgzuster daarvoor om uw BSN vragen en dat gebruiken voor de aanvraag. Nadat de aanvraag is gedaan, vernietigt Zorgzuster het BSN. In andere gevallen vraagt Zorgzuster niet om uw BSN.
5. Buiten de gevallen bedoeld in lid 3 onder b, c en d en lid 4 verstrekt Zorgzuster uw gegevens niet aan derden.

Artikel 4 vergoeding

1. U bent aan Zorgzuster een vergoeding verschuldigd van € 79,- (incl. BTW), tenzij geen overeenkomst tussen u en een zorg- of dienstverlener als bedoeld in artikel 2 lid 1 tot stand komt.
2. U moet de in lid 1 bedoelde vergoeding betalen binnen een maand na de datum van een daartoe door Zorgzuster verzonden factuur. 

Artikel 5 aansprakelijkheid

Zorgzuster is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gedragingen van de zorg- of dienstverlener.

Artikel 6 klachten

1. Klachten over de bemiddeling en de door de zorg- of dienstverlener verleende zorg worden behandeld door Zorgzuster.
2. Als de klachtbehandeling als bedoeld in lid 1 niet tot een voor u aanvaardbaar resultaat leidt, kunt u een klacht indienen bij:a. de Klachtencommissie van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), voor zover het een klacht over de bemiddeling door Zorgzuster betreft of b. de klachtencommissie waarbij de zorg- of dienstverlener is aangesloten, voor zover het een klacht over de zorg- of dienstverlening betreft en de zorg- of dienstverlener is aangesloten bij een klachtencommissie. 

Artikel 7 toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen over de uitvoering van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.